ecomail pop-up Ecomail mobilní pop-up

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas s ochranou a zpracováním osobních dat

Osobní údaje, s jejichž zpracováním vyslovuji souhlas

Souhlasím s tím, aby salon Tranquility (Zdeňka Materková, IČ: 72684241) zpracovával a dále uchovával mé osobní údaje a informace, které jsem jí poskytl(a) nebo v budoucnu poskytnu.

Salon Tranquility je oprávněn zpracovávat a dále uchovávat mé osobní údaje, které jsem jí takto poskytl(a) mailem či osobně předal(a) jako je číslo mobilního telefonu a e-mailové adresy.

Dále souhlasím, aby salon Tranquility zpracovávala a dále uchovávala mé osobní údaje a informace, které získá v souladu s platnými právními předpisy.

Základní informace o zpracování Vašich osobních údajů salon Tranquility

1. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je salon Tranquility (Zdeňka Materková, IČ: 72684241) ). V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

  • e-mailové adresy zdenka.materkova@email.cz
  • telefonicky na +420606815085
  • písemně na adrese Zdeňka Materková, Podhorská 772/13, Jablonec nad Nisou, 46601

Pověřenou osobou pro zpracování a nakládaní s osobními údaji v rámci salonu Tranquility je Zdeňka Materková.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme ?

Salon Tranquility zpracovává Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl(a) jen pro osobní účely v souvislosti poskytování péče v salonu Tranquility. Vaše osobní údaje salon Tranquility nepředává třetím osobám.

3. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Salon Tranquility zpracovává Vaše osobní údaje za účelem :

  • evidence klientů
  • pro účely, ke kterým  jste salon Tranquility udělil(a) nebo v budoucnu udělíte souhlas (může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím  SMS zpráv nebo e-mailem

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datumu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste klientem salonu Tranquility. Po dobu, po kterou jste klientem kosmetického salonu souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů. V rozsahu uvedeném výše je zpracování Vašich osobních údajů založeno obecně závaznými právními předpisy.

Pro ostatní účely a způsoby zpracování je právním základem zpracování Váš výslovný souhlas. V tomto rozsahu je souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, omezit jen na některý účel či účely zpracování anebo účely zpracování rozšířit.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

4. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

trackovací kód ecomal